English

Aktuality

17. litopadu 2016

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Od 1. prosince 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Klíčové změny spočívají v rozšíření okruhu trestných činů, za které bude moci být právnická osoba trestně odpovědná a dále v podstatném posunu v oblasti přičitatelnosti a zproštění se trestní…

Od 1. prosince 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Klíčové změny spočívají v rozšíření okruhu trestných činů, za které bude moci být právnická osoba trestně odpovědná a dále v podstatném posunu v oblasti přičitatelnosti a zproštění se trestní odpovědnosti. Právnické osoby budou nově moci být trestně stíhány například za trestný čin pomluvy, zpronevěry, krádeže či porušování povinnosti při správě cizího majetku. Trestné činy, jež budou v novelizovaném znění zákona u právnických osob vyloučeny, jsou především takové trestné činy, které jsou úzce spjaté s jednáním fyzických osob a jejichž spáchání právnickou osobou by bylo prakticky nereálné. Jde např. o trestný čin vraždy, rvačky, opilství či vlastizrady. V případě zájmu o právní služby v oblasti trestního práva se prosím obracejte na Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »
10. září 2016

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 vždy nabyvatel

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Podstatnou změnou, kterou novela přináší, je skutečnost, že s účinnosti od 1.11.2016 daň z nabytí nemovitých věcí platí pouze nabyvatel. Rozhodným…

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Podstatnou změnou, kterou novela přináší, je skutečnost, že s účinnosti od 1.11.2016 daň z nabytí nemovitých věcí platí pouze nabyvatel. Rozhodným dnem pro aplikaci příslušné změny je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění zákonného opatření, tj. před novelou. Změny zakotvené v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb týkajících se nemovitostí se prosím obracejte na partnerku HKR Kateřinu Ryšavou, rysava@akhavel.cz.

více »
8. září 2016

Možnost vyloučit účastníka zadávacího řízení dle nového zákona o veřejných zakázkách, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie

Ustanovení § 48 odst. 7 nového zákona o veřejných zakázkách upravuje možnost zadavatele (jsou i takové právní názory, že se jedná o povinnost zadavatele) vyloučit uchazeče o veřejnou zakázku v případě, že uchazečem je akciová společnost, která má listinné akcie a nikoliv zaknihované. Výjimku představují akciové společnosti, jejichž jediným…

Ustanovení § 48 odst. 7 nového zákona o veřejných zakázkách upravuje možnost zadavatele (jsou i takové právní názory, že se jedná o povinnost zadavatele) vyloučit uchazeče o veřejnou zakázku v případě, že uchazečem je akciová společnost, která má listinné akcie a nikoliv zaknihované. Výjimku představují akciové společnosti, jejichž jediným akcionářem je obec nebo kraj.

Takovéto své rozhodnutí je zadavatel sice povinen odůvodnit, nicméně pokud chce mít akciová společnost jistotu, že z důvodu podoby akcií jí zadavatel z výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nevyloučí, musí mít akcie v podobě zaknihované.

Zaknihování akcií je několikatýdenní proces u tzv. depozitáře cenných papírů či banky, jeho výsledkem je, že listinné akcie zaniknou a jsou evidovány elektronicky, přičemž akcionář se prokazuje výpisem z evidence.

Nový zákon platí pro zadávací řízení od října 2016.

V případě zájmu o další informace týkající se problematiky veřejného zadávání se prosím obracejte na Mgr. Petra Brejla, email: brejl@akhavel.cz, tel.: + 420 775 571 171

více »
8. července 2016

HKR poskytovala své právní služby při akvizice společnosti SPA Praha s.r.o.

V červnu tohoto roku se naše kancelář podílela na tvorbě smluvních dokumentů ve věci nákupu podílů na společnosti SPA Praha s.r.o. zabývající se kusovou a malosériovou zakázkovou strojní výrobou a výrobou a distribucí prvků regulační techniky.

V červnu tohoto roku se naše kancelář podílela na tvorbě smluvních dokumentů ve věci nákupu podílů na společnosti SPA Praha s.r.o. zabývající se kusovou a malosériovou zakázkovou strojní výrobou a výrobou a distribucí prvků regulační techniky.

více »
1. července 2016

HKR poskytovala své právní služby při refinancování skupiny Gestamp

V červnu tohoto roku HKR poskytovala své právní služby při tvorbě smluvních dokumentů ve věci syndikátního refinancování společností v rámci významné nadnárodní skupiny Gestamp Automocion zabývající se mj. výrobou dílů pro automobilový průmysl.

V červnu tohoto roku HKR poskytovala své právní služby při tvorbě smluvních dokumentů ve věci syndikátního refinancování společností v rámci významné nadnárodní skupiny Gestamp Automocion zabývající se mj. výrobou dílů pro automobilový průmysl.

více »