English

Aktuality

21. března 2024

Nabytí nemovitosti od nevlastníka

Přestože klient jako žalovaný v rámci řízení před soudem prvního stupně tvrdil a prokazoval, že nemovité věci nabyl na základě kupní smlouvy od jejich knihovního vlastníka (osoby bez dalšího zapsané v katastru nemovitostí), také žalovaného, jehož vlastnictví bylo ve stejném řízení žalobcem úspěšně zpochybněno a soud rozhodl, že vlastníkem není, resp. v době převodu na klienta vlastníkem nebyl, soud prvního stupně rozhodl, že klient se vlastníkem nemovitých věcí nestal. Po převzetí zastupování klienta naší kanceláří se podařilo zvrátit uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně v rámci řízení před odvolacím soudem, který rozhodl ve prospěch klienta a jeho vlastnictví k nemovitým věcem potvrdil. Odvolací soud s odkazem na zákonnou zásadu materiální publicity veřejných seznamů, tedy i katastru nemovitostí, jednoznačně uzavřel, že zákon umožňuje dobrověrnému nabyvateli nabýt nemovitou věc od nevlastníka, svědčil-li mu zápis v katastru nemovitostí dle ustanovení § 984 občanského zákoníku. V případě naplnění hypotézy citovaného ustanovení zákon upřednostňuje ochranu nabyvatele, jež měl dobrou víru v zápis ve veřejném seznamu. S ohledem na § 7 občanského zákoníku se dobrá víra a poctivost předpokládá, což odvolací soud potvrdil tak, že důkazní břemeno k prokázání nedostatku dobré víry tížilo žalobce a žalovaný klient v tomto smyslu nebyl povinen svoji dobrou víru prokazovat. Ohledně potřebnosti informování se o právním stavu nemovitostí přímo v katastru nemovitostí soud druhé stupně konstatoval, že nabyvatel není povinen do katastru nemovitostí nahlédnout, neboť v opačném případě by princip materiální publicity postrádal smysl. V případě zájmu o právní služby v oblasti práva nemovitostí se obracejte na kolegu Jiřího Hnáta, hnat@akhavel.cz

27. února 2024

Reminiscence na dobu covidovou, nejen, z pohledu právní praxe HKR

HKR úspěšně zastupovala školu ve sporu o nošení roušek během covidové pandemie. Pravomocných rozhodnutí ve prospěch školy se podařilo dosáhnout ve správním soudnictví i v občanském soudním řízení. Škole rovněž dlouhodobě pomáháme i v otázkách pracovního práva včetně vztahů k odborové organizaci a ke zřizovateli. Pokud máte zájem o naše služby v…

HKR úspěšně zastupovala školu ve sporu o nošení roušek během covidové pandemie. Pravomocných rozhodnutí ve prospěch školy se podařilo dosáhnout ve správním soudnictví i v občanském soudním řízení. Škole rovněž dlouhodobě pomáháme i v otázkách pracovního práva včetně vztahů k odborové organizaci a ke zřizovateli. Pokud máte zájem o naše služby v této oblasti, zahrnující i služby v oblasti pracovního práva, obraťte se prosím na kolegy Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz či Kateřinu Ryšavou, rysava@akhavel.cz.

více »
15. září 2023

Právní služby v oblasti restrukturalizace korporací

HKR má rozsáhlé zkušenosti z více jak 40 projektů v oblasti restrukturalizace korporací zahrnující dispozice s majetkovými podíly a obchodními závody a v oblasti strukturování a řízení aktiv, mimo jiné se jedná o vytváření tzv. rodinných holdingů. Tyto služby, které HKR poskytuje společně s ČSOB Advisory, a.s., členem skupiny ČSOB, jsou zaměřeny…

HKR má rozsáhlé zkušenosti z více jak 40 projektů v oblasti restrukturalizace korporací zahrnující dispozice s majetkovými podíly a obchodními závody a v oblasti strukturování a řízení aktiv, mimo jiné se jedná o vytváření tzv. rodinných holdingů. Tyto služby, které HKR poskytuje společně s ČSOB Advisory, a.s., členem skupiny ČSOB, jsou zaměřeny na posouzení stávajícího nastavení korporace a přípravu možných návrhů restrukturalizace s následnou realizací uvažovaných změn. Služby zahrnují kompletní organizační, ekonomicko – finanční a právní služby, a jsou poskytovány komplexně tak, aby finální řešení bylo bezproblémové a účinně aplikovatelné. Služby jsou obvykle rozděleny do dvou fází a) Analýza současného stavu a návrh vhodné cílové struktury a b) Implementace. Jedná se o komplexní proces, kdy vhodné nastavení a příprava celkové struktury na začátku může znamenat dlouhodobé výhody a přínosy a naopak zamezí případným komplikacím do budoucna. V případě zájmu o právní služby v oblasti restrukturalizace korporace se prosím obracejte na Mgr. Kateřinu Ryšavou, rysava@akhavel.cz nebo Mgr. Lukáše Křečka, krecek@akhavel.cz

více »
12. července 2023

Vítězství v mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěži

I architekti a urbanisté potřebují právníky. Naše advokátní kancelář HKR se jako člen týmu EMF-NORMA-PARETO podílela na vítězné koncepci příměstského parku v oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Při zpracování našeho příspěvku jsme využili zkušeností partnerů Luboše Havla a Jana Hraby v oblasti corporate governance a práva územních samosprávných…

I architekti a urbanisté potřebují právníky. Naše advokátní kancelář HKR se jako člen týmu EMF-NORMA-PARETO podílela na vítězné koncepci příměstského parku v oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Při zpracování našeho příspěvku jsme využili zkušeností partnerů Luboše Havla a Jana Hraby v oblasti corporate governance a práva územních samosprávných celků. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
10. června 2023

Pokračování úspěchů při zastupování města Brna

Naše advokátní kancelář HKR zastupuje Statutární město Brno v komplexu sporů týkajících se areálu Za Lužánkami, resp. Boby Brno. V řadě příznivých rozhodnutí je zatím poslední rozsudek Městského soudu v Brně, kde se soud ztotožnil s naší argumentací týkající se nároku na odstranění stavby na cizím pozemku. Krajský soud v Brně pak jednak potvrdil…

Naše advokátní kancelář HKR zastupuje Statutární město Brno v komplexu sporů týkajících se areálu Za Lužánkami, resp. Boby Brno. V řadě příznivých rozhodnutí je zatím poslední rozsudek Městského soudu v Brně, kde se soud ztotožnil s naší argumentací týkající se nároku na odstranění stavby na cizím pozemku. Krajský soud v Brně pak jednak potvrdil příznivý rozsudek v náročném sporu týkajícím se určení vlastnictví k účelovým komunikacím, jednak s ohledem na složitost dotčených kauz opakovaně přiznal městu Brnu nárok na náhradu nákladů právního zastoupení, i když u samospráv to nebývá samozřejmostí. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »