English

Aktuality

20. března 2018

HKR PODPORUJE ČESKOU ADVOKÁTNÍ KOMORU PŘI OBRANĚ ADVOKÁTNÍ MLČENLIVOSTI

Naše advokátní kancelář plně stojí za Českou advokátní komorou při jejím úsilí o prosazení zodpovědného přístupu zákonodárců k transpozici směrnice EU DAC5 do českého právního řádu. Sdílíme obavy, které vyjádřil předseda ČAK ve svém dopisu určeném poslankyním a poslancům, k němuž se připojila také Notářská komora ČR a Komora daňových poradců …

Naše advokátní kancelář plně stojí za Českou advokátní komorou při jejím úsilí o prosazení zodpovědného přístupu zákonodárců k transpozici směrnice EU DAC5 do českého právního řádu. Sdílíme obavy, které vyjádřil předseda ČAK ve svém dopisu určeném poslankyním a poslancům, k němuž se připojila také Notářská komora ČR a Komora daňových poradců (znění dopisu zde). Bereme vážně povinnost mlčenlivosti, kterou jsme vázáni vůči našim klientům, i její význam pro zachování právního státu. Pozměňovací návrh Pirátské strany k návrhu novely daňového řádu, jehož schválení by znamenalo vydání našich klientů napospas značně volnému uvážení úředníků finanční správy, proto považujeme za nepřijatelný a protiústavní.

více »
5. ledna 2018

ZMĚNA FINANČNÍCH LIMITŮ PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S účinnosti od 1. 1. 2018 došlo ke změně limitů určujících finanční hranici pro určení způsobu zadání veřejné zakázky, a to na základě nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde o pravidelnou a dílčí změnu, která je…

S účinnosti od 1. 1. 2018 došlo ke změně limitů určujících finanční hranici pro určení způsobu zadání veřejné zakázky, a to na základě nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde o pravidelnou a dílčí změnu, která je prováděna v důsledku změny měnových kurzů. Hranice pro zakázky malého rozsahu se nemění. Textace novely je dostupná na http://www.portal-vz.cz/…170-2017.pdf

V případě zájmu o právní služby v oblasti veřejných zakázek se prosím obracejte na kolegu Mgr. Petra Brejla, brejl@akhavel.cz

více »
28. prosince 2017

HKR POSKYTLA PRÁVNÍ SLUŽBY HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE PŘI AKVIZICI MINORITNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S., A SOUČASNÉM PRODEJI AKCIÍ PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ HOLDING A.S.

V listopadu a prosinci roku 2017 advokátní kancelář HKR poskytovala hlavnímu městu Praze právní poradenství při takzvaném „akciovém swapu“, tj. při ukončení účasti ve skupině Pražská teplárenská a současném nákupu akcií společnosti Pražské služby, a.s., od společností patřících ke skupině EPH. V současné době se advokátní kancelář věnuje…

V listopadu a prosinci roku 2017 advokátní kancelář HKR poskytovala hlavnímu městu Praze právní poradenství při takzvaném „akciovém swapu“, tj. při ukončení účasti ve skupině Pražská teplárenská a současném nákupu akcií společnosti Pražské služby, a.s., od společností patřících ke skupině EPH. V současné době se advokátní kancelář věnuje navazujícím krokům.

V případě zájmu o právní služby v oblasti akvizic se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
31. října 2017

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation) se jako přímo aplikovatelný předpis stane účinným a závazným pro jeho adresáty dne 25. května 2018. Základní změny oproti stávající právní…

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation) se jako přímo aplikovatelný předpis stane účinným a závazným pro jeho adresáty dne 25. května 2018. Základní změny oproti stávající právní úpravě jsou následující:

• Rozšíření práv subjektu údajů;

• Povinnost vypracovat dokument posouzení dopadu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů;

• Povinnost vést záznamy o zpracování osobních údajů;

• Povinnost hlášení narušení bezpečnosti;

• Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dle GDPR může dozorový úřad uložit peněžitou pokutu v závislosti na povaze a závažnosti porušení. Pokud se správce či zpracovatel dopustí méně závažného porušení, příslušný dozorový úřad může uložit pokutu až do výše 10.000.000 EUR nebo v případě podniku 2 % z jeho celkového ročního světového obratu. U závažnějších porušení jdou sankce až do výše 20.000.000 EUR nebo u podniku až 4 % z jeho celkového ročního obratu.

V případě zájmu o právní služby v oblasti osobních údajů se prosím obracejte na Mgr. Jiřího Hnáta, hnat@akhavel.cz

více »
25. října 2017

Pozastavení řidičského oprávnění neplatičům výživného

Dne 4. 10. 2017 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o reakci na dosavadní stav, kdy byla úprava § 71a exekučního řádu zaobírající se exekucí pozastavením řidičského oprávnění považována za diskriminační ve…

Dne 4. 10. 2017 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o reakci na dosavadní stav, kdy byla úprava § 71a exekučního řádu zaobírající se exekucí pozastavením řidičského oprávnění považována za diskriminační ve vztahu ke zletilým dětem povinného, který je z rozhodnutí soudu povinen k jejich výživě. Hranice zletilosti totiž měla bránit možnosti využít tohoto motivačního opatření. I zletilé dítě do 26 let věku, které se studiem soustavně připravuje na své budoucí povolání, může totiž být plně nebo z větší části odkázáno na materiální a finanční zajištění svými rodiči. Pokud si rodič svoji vyživovací povinnost neplnil, bylo tak znevýhodňováno v možnosti přimět povinného rodiče efektivním exekučním nástrojem k plnění své vyživovací povinnosti a k úhradě vzniklého dluhu na výživném. V případě zájmu o právní služby vymáhání pohledávek se prosím obracejte na Mgr. Jiřího Hnáta, hnat@akhavel.cz

více »