English

Aktuality

15. května 2023

Rozšiřování agendy poradenství pro neziskový sektor

Kancelář HKR se v poslední době podílela na řadě filantropických projektů a rozšířila své know-how v oblasti práva nadací, nadačních fondů, ústavů a spolků. Příkladem je poradenství při založení zapsaného ústavu Srdcem Robinson, který pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr…

Kancelář HKR se v poslední době podílela na řadě filantropických projektů a rozšířila své know-how v oblasti práva nadací, nadačních fondů, ústavů a spolků. Příkladem je poradenství při založení zapsaného ústavu Srdcem Robinson, který pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
15. dubna 2023

Úspěch HKR u Nejvyššího soudu ČR

Při zastupování významné mezinárodní pojišťovny HKR dosáhla úspěchu u Nejvyššího soudu ČR v kauze vedené pod sp.zn. 23 Cdo 1817/2022. V této kauze se soudy zabývaly otázkou příčinné souvislosti, kdy žalobcem deklarované poškození vozidla nemá příčinnou souvislost se žalobcem popisovaným dějem (nevzniklo při najetí vozidla na kámen). Stejně jako…

Při zastupování významné mezinárodní pojišťovny HKR dosáhla úspěchu u Nejvyššího soudu ČR v kauze vedené pod sp.zn. 23 Cdo 1817/2022. V této kauze se soudy zabývaly otázkou příčinné souvislosti, kdy žalobcem deklarované poškození vozidla nemá příčinnou souvislost se žalobcem popisovaným dějem (nevzniklo při najetí vozidla na kámen). Stejně jako soudy v předchozím řízení, tak i Nejvyšší soud ČR uznal argumenty HKR a žalobu odmítl.

V případě zájmu o právní služby v oblasti pojistného práva se prosím obracejte na Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »
30. září 2022

Úspěch HKR u Nejvyššího správního soudu ČR

Ve věci obchvatu města Chýnov, který bude zprovozněn v říjnu roku 2022, se Nejvyšší správní soud ČR v rozhodnutí sp.zn. 5 As 89/2021 ke kasační stížnosti podané v zastoupení HKR jednoznačně vyjádřil k otázce udržení platnosti územního rozhodnutí při podání žádosti o povolení dílčí stavby a časových souvislostí zahájení stavby. V případě zájmu o…

Ve věci obchvatu města Chýnov, který bude zprovozněn v říjnu roku 2022, se Nejvyšší správní soud ČR v rozhodnutí sp.zn. 5 As 89/2021 ke kasační stížnosti podané v zastoupení HKR jednoznačně vyjádřil k otázce udržení platnosti územního rozhodnutí při podání žádosti o povolení dílčí stavby a časových souvislostí zahájení stavby. V případě zájmu o právní služby v oblasti správního práva se prosím obracejte na Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »
2. dubna 2022

ODČINĚNÍ NEMAJETKOVÉ ÚJMY ZPŮSOBENÉ NEOPRÁVNĚNÝM ZÁSAHEM DO POVĚSTI PRÁVNICKÉ OSOBY

Nejvyšší soud jako soud dovolací publikoval zásadní rozhodnutí ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. 23 Cdo 327/2021, ve věci odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do pověsti právnické osoby, v němž se žalobkyně domáhala ochrany před zásahem do své pověsti, jehož se žalovaný dle žalobkyně měl dopustit zveřejněním nepravdivých a…

Nejvyšší soud jako soud dovolací publikoval zásadní rozhodnutí ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. 23 Cdo 327/2021, ve věci odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do pověsti právnické osoby, v němž se žalobkyně domáhala ochrany před zásahem do své pověsti, jehož se žalovaný dle žalobkyně měl dopustit zveřejněním nepravdivých a zavádějících tvrzení v článku uveřejněném na webových stránkách žalovaného.

Dovolací soud uzavřel, že podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 nemá právnická osoba právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené (samotným) neoprávněným zásahem do své pověsti podle § 135 odst. 2 ObčZ. Tím však zároveň není vyloučeno, aby v případě, kdy je povinnost k odčinění nemajetkové újmy vzniklé právnické osobě zvlášť zákonem stanovena ve smyslu § 2894 odst. 2 ObčZ, zohledňovalo přiměřené zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy též takové poškození pověsti právnické osoby, k němuž v této souvislosti došlo (tj. např. poškození pověsti právnické osoby v hospodářské soutěži v důsledku nekalosoutěžního jednání jiného soutěžitele).

V případě zájmu o právní služby v oblasti deliktní odpovědnosti se prosím obracejte na kolegu Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
2. února 2022

ČÁSTEČNÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. 32 Cdo 3345/2018 (Rc 61/2021) vyslovil právní názor, že objednatel může podle § 2593 ObčZ částečně odstoupit od smlouvy o dílo, lze-li k té části plnění zhotovitele, od něhož odstupuje, přiřadit ve shodě s předchozí projevenou vůlí smluvních stran ekvivalent protiplnění objednatele. …

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. 32 Cdo 3345/2018 (Rc 61/2021) vyslovil právní názor, že objednatel může podle § 2593 ObčZ částečně odstoupit od smlouvy o dílo, lze-li k té části plnění zhotovitele, od něhož odstupuje, přiřadit ve shodě s předchozí projevenou vůlí smluvních stran ekvivalent protiplnění objednatele.

Nejvyšší soud se zabýval otázkou částečného odstoupení od smlouvy o dílo v poměrech ObčZ a dospěl k závěru, že jeho dřívější judikatura, konkrétně rozsudek ze dne 30. 7. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4560/2010, se v poměrech nové právní úpravy nadále nemůže uplatnit. Důvodem je podstatná změna právní úpravy, která minimalizuje účinky odstoupení ex tunc. Obecná ustanovení o odstoupení, včetně možnosti částečného odstoupení, lze aplikovat též na odstoupení od smlouvy o dílo, neboť právní úprava smlouvy o dílo u odstoupení speciální pravidlo ohledně částečného odstoupení od smlouvy neupravuje. V důsledku to znamená, že částečně lze odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že plnění nebylo sjednáno po částech.

V případě zájmu o právní služby v oblasti občanskoprávních závazků se prosím obracejte na kolegu Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »